REKLAMAČNÍ ŘÁD

při vyřizování vad dodaného paliva

 

1.  Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů hnědého uhlí podle ČSN 441440 a

     katalogy pevných paliv.

2.  Jakostní reklamace zasílá kupující písemně na adresu prodávajícího.

3.  Prodávající neodpovídá za vady jakosti uhlí, které byly způsobeny po splnění dodávky nebo byly

     způsobeny neodvratitelnými událostmi .

4.  Záruční doba pro zjevné vady jakosti je 10 dnů od data expedice dle prodejky. Zjevnými vadami

     se rozumí vyšší obsah podsítného v dodávce paliva. Podmínkou je, aby kupující reklamoval

     celou dodávku paliva z důvodu objektivního zjištění dané skutečnosti

     Je nepřípustné,aby kupující reklamoval vyšší obsah podsítného v době, kdy má již téměř veškeré

     palivo spálené.

5.  Po převzetí dodávky bezodkladně oznámí kupující prodávajícímu zjištěné vady jakosti s

     uvedením návrhu na jejich vypořádání. Dohodnutý způsob vypořádání nemůže měnit bez                                                        

     souhlasu  prodávajícího.

6.  Nedojde-li po oznámení vady jakosti k jiné dohodě, je kupující povinen reklamovanou dodávku

     odděleně uskladnit a označit.

7.  Prodávající je povinen neprodleně sdělit kupujícímu, zda se dostaví k vyřízení reklamace do

     dvou pracovních dnů od jejího písemného nahlášení.

8.  Kupující, kterému vznikl nárok na slevu z prodejní ceny, není oprávněn požadovat jinou náhradu                          

      škody způsobenou jakostí paliva, na kterou se sleva vztahuje.

 9.  Neumožní – li kupující prodávajícímu prověřit jakost reklamovaného paliva, nenese prodávající

      odpovědnost za reklamované vady

10. Při reklamační činnosti v místě kupujícího je povinen kupující vytvořit prodávajícímu vhodné

      podmínky k ověření jakostní reklamace.

      O průběhu reklamace se zapíše zápis, kde se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace.

      V průběhu oprávněné reklamace dodavatel určí výši slevy pro zákazníka. V případě

      neoprávněnosti reklamace dle výsledku laboratorního rozboru  a event. mechanického 

      přetřídění paliva, hradí veškeré náklady spojené s tímto úkonem kupující.

11. Kupující může disponovat s reklamovanou dodávkou pouze po dohodě s prodávajícím.

12. Při oprávněném odmítnutí dodávky na základě zjištěných vad jakosti je prodávající povinen

      kupujícímu dát neprodleně dispozice, jak má s vadným palivem naložit.

13. Náklady na rozhodčí analýzu nese prodávající jen tehdy, byla – li vada jakosti prokázána.

14. Prodávající  nejpozději do 30 dní od obdržení reklamace sdělí kupujícímu, jakým způsobem

      byla reklamace vyřízena.

15. Váhové reklamace uplatňuje kupující u dodavatele / prodávajícího/ ihned při dodání paliva.

       Náklady na převážení hmotnosti a dopravu platí prodejce jen tehdy, je-li reklamace oprávněná,

       kontrolu hmotnosti lze provést pouze na naší cejchované váze, ověřené metrologickým

       institutem.

       Převážení hmotnosti – 100,00 Kč

       Doprava – 30,00 Kč/1km

16. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené prašností při skládání paliva dopravcem.

       Dále nenese odpovědnost za škody způsobené zvýšenou prašností a odletujícím palivem při skládání dopravním pásem.